Cele fundacji

Celem fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

1. Działanie na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ;
2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
3. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
4. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.